Specijalistički pregled

Specijalistički pregled interne medicine

Interna medicina se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti unutrašnjih organa kao što su:

 • srce
 • pluća
 • jetra
 • žuč i žučni putevi
 • gušterača
 • egzokrine i endokrine žlezde
 • želudac i creva.

To je jedna od najzahtevnijih specijalizacija u medicini koja do detalja izučava poremećaje u fiziološkim procesima i patomorfološke promene organa i sistema.

Iz interne medcine proizilaze subspecijalističke grane kao što je:

Zbog svoje sveobuhvatnosti u razumevanju poremećaja ljudskog zdravlja prozvana je ’’kraljicom medicine’’.

Specijalistički pregled interniste počinje razgovorom sa pacijentom o njegovim tegobama tzv. anamnezom, pri čemu se detaljno razmatraju sve relevantne činjenice vezane za tegobe pacijenta.

Pri tome su bitni svi podaci uključujući i one vezane za bolesti u porodici jer su mnoge genetski uslovljene i prenose se sa pokolenja na pokolenje.

Dobro uzeta anamneza je već 80% dijagnoze.

Pre početka pregleda pažljivo se pogleda eventualna prethodna medicinska dokumentacija i laboratorijske analize.

Sledi fizički pregled pacijenta koji počinje inspekcijom-gledanjem.

Pacijent mora biti svučen do pola.

Posmatra se stav i hod bolesnika, promene, prebojenost i vlažnost kože i sluzokoža.

Sledi palpacija odnosno ispipavanje po regijama gde se može otkriti uvećanje organa (štitne žlezde, limfne žlezde, jetre, slezine i drugo), njihova konzistencija i bolna osetljivost.

Takođe, palpiraju se arterije i na osnovu pulsnog talasa se može proceniti stanje cirkulacije, a u slučaju odsustva pulsa i zapušenje arterije.

Zatim sledi auskultacija ili slušanje pomoću aparata koji se zove stetoskop.

Slušaju se otkucaji srca i procenjuje se intenzitet srčanih tonova, ritmičnost rada srca, evantualno pojava ekstratonova i šumova nad srčanim ušćima što može biti od izuzetnog dijagnostičjkog značaja.

Slušaju se pluća gde se na osvnovu karakterističnih zvukova može dijagnostikovati plućna obolenja kao što su: opstruktivni bronhitis, astma, zapalenje pluća, zapalenje plućne i srčane maramice ili prisustvo tečnosti u grudnom košu.

Takođe slušaju se arterije čime se otkrivaju šumovi u njima što označava njihovo suženje.

Slušaju se i creva radi procene peristaltike.

Pregled se obično završava merenjem arterijskog krvnog pritiska što se izvodi aparatom koji se zove sfingomanometar.

Postoji više vrsta aparata za merenje pritiska.

Ranije su bili najprisutniji aparati sa živinim stubom.

Njih je odlikovala velika preciznost merenje, dugotrajnost i pouzdanost u svim uslovima.

Međutim sve su manje prisutni i u zdravstvenim ustanovama zbog potencijalne živine toksičnosti u slučaju oštećenja.

Sve češće su u upotrebi digitali aparati koje takođe odlikuju velika preciznost i dugotrajnost.

U većini internističkih ambulanti, a tako je i u našoj poliklinici, elektrokardiogram (EKG) se radi u sklopu pregleda.

Nakon svega pomenutog postavlja se radna dijagnoza koja je u većini slučajeva i konačna.

Na osnovu utiska stečenog pregledom lekar internista usmerava dalju dijagnostiku.

Često su potrebna rentgenska snimanja, ultrazvučni pregled raznih organa, funkcionalni testovi (Holter EKGa i krvnog pritiska, test opterećenjem, CT skener, magnetna rezonanca) i mnoge druge dijagnostičke procedure.

Ukoliko je potrebno mišljenje drugog specijaliste ili subspecijaliste pacijent je u mogućnosti da pregled uradi u okviru naše poliklinike.

Po prikupljanju svih informacija postavlja se konačna dijagnoza i određuje terapija.

U poliklinici ’’Intermed plus’’ u Zemunu rade se pregledi i dijagnostičke procedure iz mnogih oblasti:

Kardiologija

Specijalistički pregledi kardiologa i kompletna neinvazivna dijagnostika koja podrazumeva:

 • snimanje EKG i EKG monitoring
 • ultrazvučni kolordopler pregled na savremenim aparatima
 • 24 i 48 – satni holter monitoring EKGa
 • 24 satni Holter monitoring arterijskog krvnog pritiska
 • test opterećenjem na tredmilu.

Gotovo sve pomenute dijagnostičke metode možemo uraditi i na terenu u kući bolesnika.

Takođe radimo kompletnu laboratorijsku dijagnostiku u poliklinici i na terenu.

Nakon obavljene dijagnostike pravimo plan lečenja.

Plan lečenja često uključuje  savete o ishrani, fizičkoj aktivnost, korekciju loših  životnih navika.

Propisivanje medikamentozne terapije uz detaljno objašnjavanje o njihovom dejstu kao i potencijalnim nuspojavama je sastavni deo plana lecenja.

Ponekad je neophodna i dopunska dijagnostika u drugim ustanovama poput MSCT koronarografije; MR srca ili koronarne angiografije.

Lekari, kardiolozi u svom radu usko sarađuju sa interventnim kardiolozima i kardiohirurzima kada je neophodno uraditi koronarnu ili kardiohiruršku intervenciju (PCI i ugradnja stenta, aortokoronarnu bajpas ili operaciju srčanih zalistaka).

Endokrinologija

Subspecijalistički pregledi endokrinologa koji se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem.

Najviše su zastupljene bolesti štitne žlezde, dijabetes, bolesti paratiroidne i nadbubrežne žlezde, hipofize i pankreasa.

U dijagnostici endokrinoloških bolesti služimo se laboratorijskim analizama (hormoni štitne žlezde-T3, T4, fT4, TSH; antitela na štitnu žlezdu-anti TPO, anti GT At.

Analizama hormona hipofize-FSH, LH, STH, ACTH, zatim analizama hormona nabdubrežne žlezde-kortizol, adrenalin, noradrenalin; analizama polnih hormona-estrogen, progesteron.

U dijagnostici dijabetesa određujemo glukozu našte, radimo celodnevni profil glikemije kod pacijenata koji su već na insulinu; radimo tzv. test opterećenja glukozom, procenjujemo tromesečnu regulaciju glukoze na osnovu glikoziliranog hemoglobina-HbA1C.

Takođe, određujemo i mnoge druge biohemijske i imunološke analize bitne za preciznu dijagnostiku.

Ultrazvučna dijagnostika je nezamenjiva u dijagnostici bolesti štitne i paraštitne žlezde.

Tim pregledom obezbeđujemo neprocenjive informacije vezane za veličinu žlezde, izgled i strukturu tkiva, prokrvljenost tkiva, analizu prisutnih nodusa na osnovu čega se posebna pažnje posvećuje onima sumnjivim na malignitet, a kad se takav čvor pronađe radi se i punkcija i citološka analiza ćelija čime se preciznost dijagnostika povećana na maksimum.

Gastroenterologija

Gastroenterologija je oblast interne medicine koja se bavi dijagnostikom i  lečenjem bolesti organa za varenje.

U svom radu osim subspecijalističkog pregleda doktora medicine radi se širok spektar biohemijskih, mikrobiloških, virusoloških, imunoloških i patohistoloških analiza.

Kod nas u poliklinici se radi ultrazvučna dijagnostika organa za varenje koja je nezamenjiva kod bolesti jetre (dijagnostika akutnog i hroničnog hepatitisa, ciroze jetre, primarnih i sekundarnih benignih i malignih tumora jetre, parazitarnih bolesti poput ehinokokne ciste jetre), kod bolesti žučne kesice (kamenci, polipi, akutne i hronične upalne bolesti žučnre kesice, benigni i maligni tumori žučne kesice) bolesti pankreasa (aktutni i hronični pankreatitisi, benigni i maligni tumori pankreasa, ciste pankreasa.

Za preglede cevastih organa probavnog trakta nezamenjive su endoskopske metode.

U našoj poliklinici se radi video ezofakogastroduodenoskopija kojom se direktnom inspekcijom posmatraju promene na jednjaku, želudcu i dvanaestpalačnom crevu i na taj način sa velikom sigurnošću se dijagnostikuju bolesti kao što su divertikuli jednjaka, ahalazije, upale jednjaka, tumori jednjaka, želudčane kile, akutni i hronični gastritisi, infekcije sa Helicobacter pilory bakterijom, čir želudca i dvanaestopalačnog creva i tumora želudca.

U toku pregleda sa sumnjivih promena uzima se biopsija te se materijal obrađuje histološkim metodama što dijagnozu čini maksimalno preciznom.

Takođe radimo i videokolonoskopiju kojom pregledamo debelo crevo i to je praktično jedina egzaktna metoda za dijagnostiku bolesti debelog creva poput onih benignih kao što su hemoroidi, polipi, divertikulumi, angiektazije pa do onih malignih kao što su maligno alterisani polipi i karcinomi debelog creva.

Posebnu vrednost kolonoskopija ima zato što se istim putem mogu ukloniti manje promene poput polipa koje bi u daljnjoj evoluciji postali maligni i kao takve ugrozili organizam.

Takođe kolonoskopija ima veliki značaj za dijagnostiku upalnih bolesti creva kao što je ulcerozni kolitis i Crohnova bolest.

U toku kolonoskopskog pregleda svaka sumnjiva promena se bioptira i upućuje na detaljnu patohistološku analizu.

Reumatologija

Reumatologiju u poliklinici radi internista reumatolog Prof dr Radmila Petrović  a bavi se veoma specifičnom grupom bolesti vezivnog tkiva koje u osnovi imaju imunološki poremećaj.

Te bolesti su tzv sistemske jer zahvataju više organa i tkiva najčešće zglobove i mišiće, kožu, bubrege, oči a ponekad pluća srce i druge organe.

Većina ima hroničanu progresivanu i potencijalno ozbiljnu prognozu.

Lečenje sistemskih bolesti vezivnog tkiva uključuje mnoge lekove koji utiču na imunitet i imaju značajnu toksičnost te je u propisivanju terapije potrebno veliko znanje i iskustvo u toku praćenja toka lečenja.

Za dijagnostiku i lečenje neophodno je imati na raspolaganju sofisticiranu imunodijagnostiku koja je od suštinskog značaja.

Također je ponekad potrebno uraditi i dijagnostiku nekom drugom metodom kao što je RTG, ultrasonografija, MR.

U nekim slučajevima potrebno je uraditi punkciju zgloba ili dati lek direktno u oboleli zglob što se uspešno primenjuje u poliklinici.

Hematologija

Hematologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti krvi.

Najčešće su to anemije čiji su uzroci različiti (anemija zbog nedostatka gvožđa, anemija posle krvarenja, anemija zbog nedostatka vitamina B 12, hipoplasitiče i aplastičke anemije).

Hematologija dijagnostikuje i leči bolesti tzv bele krvne loze, kao što je leukemija kojih ima nekoliko vrsta; zatim bolesti  trombocita, bilo da se radi o njihovom samnjenom broju-trombocitopenije ili povećanom broj-trombocitoze.

Takođe hematologija se bavi i bolestima limfnih žlezda-limfomim.

Takođe hematologija proučava i leči bolesti vezane za zgrušavanje krvi bilo da se radi o pojačanoj sklonosti zgrušavanju-trombofilije ili bolestima sa smanjenom sposobnosti krvi za zgrušavanje-hemofilije.

U dijagnostici hematologisti koriste mnogobrojne što jednostavne što komplikovane hematološke, biohemijske, imunološke i genetske analize krvi i tkiva uzorkovanog za ispitivanje.

Jedna od češćih metoda je sternalna punkcija kada se uzorak koštane ssrži uzima iz grudne kosti ili biopsija kosti kada se uzorak koštane srži uzima iz karličnih kostiju.

U dijagnostici su dragocene tzv imidžing metode kao što je ultrazvučni pregled, CT skener ili magnetna rezonanca.

U lečenju hematoloških bolesti koriste se mnogi lekovi iz grupe:

 • imunosupresiva
 • citostatika
 • glukokortikoida
 • raznih derivata krvi za nadoknadu.

Onkologija

U poliklinici se bavimo lečenjem onkoloških bolesnika.

Taj posao rade internisti–medikalni onkolozi.

Sprovode se raznovrsne biohemijske analize (tu markeri), imunološke analize specifične za maligna obolenja.

Sprovode se različite dijagnostičke procedure radi precizne dijagniostike prirode bolesti i njene raširenosti.

U tom cilju rade se i genetske analize i uzorci šalju u SAD te u skladu sa rezultatima određuje optimalna terapija.

U tome učestvuje tim lekara koji uključuje i radiologe, gastroenterologe i hirurge.

Primenjuju se različiti hemoterapijski protokoli zavisno od tipa bolesti i stadijuma u kom se nalazi.

Potpuno smo u skladu sa svetskim tokovima u lečenju savremenom imunoterapijom (primena Avastina,Tecentriqua).

Uz to sprovodimo i suportivnu terapiju kao što je tretman bola kod pacijenta.