Prim. dr Zoja Raspopović spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Obrazovanje:

1974. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1982. završila specijalizaciju i položila specijalistički ispit iz fizikalne medicine i
rehabilitacije

1988. završila akademsku subspecijalizaciju i stekla zvanje reumatologa

1991. stekla zvanje Primarijusa

1996-1997. sertifikat ECPD „Lečenje Laserom“; VMA sertifikat „Primena Lasera u
lečenju“

2000. stekla zvanje Mentora za specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije, pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

2012. stekla zvanje stručnog nadzornika (lekarska komora Srbije)

Radno iskustvo:

1974-75. KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“ – obavila obavezan lekarski staž

1976-1983. lekar opšte medicine

1983-2003. lekar specijalista u Dispanzeru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

1989. postala rukovodilac novootvorene Reumatološke ambulante, uz dobru saradnju sa Institutom za reumatologiju Srbije i ostalim referentnim ustanovama

U periodu od 1994. do 2002. god.. u dva mandata bila potpredsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva.

2003-2014. Poliklinika „Intermed plus“: stekla iskustvo u radu u privatnoj praksi i upoznala se sa svim prednostima i izazovima rada u privatnoj praksi.

2014-2017. angažovana po pozivu u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MEDIAL, Goce Delčeva 46.

2018-danas: Poliklinika „Intermed plus“

1976-2003. Dom zdravlja Novi Beograd

U toku dugogodišnjeg rada u Domu zdravlja bavila se stručnim usavršavanjem i radom na stručnom usavršavanju kolega i fizioterapeuta uvođenjem novih tehnikam i obučavala kolege radu sa laserom (uvela laser kao oblik fizikalne terapiju među prvima u Srbiji).

Publikovala veći broj radova na domaćim, evropskim i svetskim kongresima u oblasti rada s laserom.

Član je Udruženja fizijatara Srbije i Udruženja reumatologa Srbije.

Stručni radovi:

Autor niza stručnih radova u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, kao I
reumatologije, objavljenih u zemlji i inostranstvu.

– XVI Svetski kongres neurologije, Argentina

– XII Mediteranski kongres fizikalne medicine, Španija

– I Internacionalni konferencija Laseroterapije, USA

– XIII Svetski kongres internacionalne federacije fizikalne medicine i rehabilitacije, USA

– I Svetski kongres međunarodnog udruženja fizikalne medicine i rehabilitacije, Holandija.